Comharrachadh Airfreann airson Fèill Drostain Naoimh – A Celebration of the Eucharist for the Feast of St Drostan

July 12, 2020

Bidh An t-Ollaimh Urramachd Canon Iain Macrisnidh a’stiùireadh comharrachadh Airfreann airson Fèill Drostain Naoimh, bho Chathair-eaglais Anndra Naoimh, Inbhir Nis.

Litirdi Albannach 1982.
Side-by-side English and Gaelic 1982 Liturgy from the Diocese of Argyll & The Isles

Le Iain, air an eadar-lìn, tha John Varwell, mar leughadair agus a’cur a-mach an loidhne. Tha an coitheanal airson an Sailm, Stephen, Rachel agus Anna Varwell, agus, Seumas, Maggie, James agus Eoghann Caimbeul às an Eilean Sgitheanach.

Tha an Soisgeul air a leughadh leis an t-Urramach Canon Sìm MacCoinnich, Sagart le Ualach Earra-Ghàidheal Mheadhanach agus Arainn.

Taing gu Soisgeul airson na laoidhean, agus taing mòr gu Mary Ann Kennedy agus Gareth Fuller agus taing cuideachd gu Còisir Gàidhlig Inbhir Nis, air a stiùireadh le Jamie MacGregor.

Tha fo-thiotalan Beurla rim faighinn le bhith a’taghadh “captions”.

The Rev Canon Dr Iain McRitchie leads a Celebration of the Eucharist for the Feast of St Drostan from Inverness Cathedral, dedicated to St. Andrew.

The Scottish Lliturgy 1982 in Gaelic.
Side-by-side English and Gaelic 1982 Liturgy from the Diocese of Argyll & The Isles

Iain is joined digitally by John Varwell as a reader and Precentor. The congregation in the Psalm is made up of Stephen, Rachel and Anna Varewell; and Seamus, Maggie, James and Eoghann Campbell from Skye.

The Gospeller is the Rev Canon Simon McKenzie Priest in Charge of Mid Argyll and Arran.

Music is by Soisgeul – The Gaelic Gospel Choir, with grateful thanks to Mary Ann Kennedy and Gareth Fuller; and the Inverness Gaelic Choir conducted by Jamie MacGregor.

English Subtitles are available by enabling captions.