Joint Call to Prayer, Sunday 10 October at 7pm

October 10, 2021

The Scottish Episcopal Church and other denominations join together in prayer on Sunday at 7pm, as they have done throughout the coronavirus pandemic.

Many of those joining together in prayer, which appears below in English and Gaelic, will also light candles.

In a joint message, church leaders in Scotland said:

“Where do we find grace to help us in our time of need? The Letter to the Hebrews does not quite frame the question in that way. However, the Letter answers the question and points us to ‘Jesus, the Son of God’ as the One who acts on our behalf and who will bring us into the gracious presence of God. Our time of need is now, and the needs of the world are plenty. In such a time as this, we turn to the great high priest who has faced and endured all that we face and endure. We do so knowing that the One who has endured all will enable us to ‘approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need’.

In the words of the hymn writer:
Before the throne of God above
I have a strong, a perfect plea,
A great High Priest, whose name is Love, Who ever lives and pleads for me.

We pray:

Living God,
Have mercy on us
And grant to us grace in time of need; For we are those who struggle
And know our weaknesses all too well. Lord, in your mercy,
Hear our prayer.

Living God,
Have mercy on us
And grant to us grace in time of need; For we know the struggles of the world And the pain that so many bear.
Lord, in your mercy, Hear our prayer.

Living God,
Have mercy on us
And grant to us grace in time of need;
For you know us and you love us
And you reach out to us in the place where we are. Lord, in your mercy,
Hear our prayer.

Living God,
Have mercy on us
And grant to us grace in time of need;
For you call us to love our neighbour
And to bear one another’s burdens on the way. Lord, in your mercy,
Hear our prayer.

Living God,
Have mercy on us
And grant to us grace in time of need;
For we make bold to approach the throne of grace And do so in the assurance that you will hear our cry. Lord, in your mercy,
Hear our prayer.

Signed by:

Most Rev. Mark Strange, Primus, on behalf of the College of Bishops, Scottish Episcopal Church
Lord Wallace, Moderator of the General Assembly, Church of Scotland
Most Rev. Leo Cushley, Archbishop of St. Andrews and Edinburgh, Roman Catholic Church
Rev. Dr David Miller, Moderator, United Free Church of Scotland
Rev. Neil MacMillan, Moderator, Free Church of Scotland
Rev. Paul Whittle, Moderator, United Reformed Church (Scotland)
Rev. Martin Hodson, General Director, Baptist Union of Scotland
Rev. Mark Slaney, District Chair, Methodist Church (Scotland)
Rev. Thomas R. Wilson, Chair, Congregational Federation in Scotland
Lt. Col. Carol Bailey, Secretary for Scotland, Salvation Army
Adwoa Bittle, Religious Society of Friends (Quakers)
Rev. Ruth Turner, District Superintendent, British Isles North District, Church of the Nazarene
Pastor Chris Gbenle, Provincial Pastor, Province of Scotland, Redeemed Christian Church of God
Bishop Francis Alao, Church of God (Scotland)/Minority Ethnic Churches Together in Scotland (MECTIS)
Rev Fred Drummond, Director, Evangelical Alliance (Scotland)

Gairm gu Ùrnaigh: Latha na Sàbaid 10mh dhen Dàmhair 2021 Ùrnaigh aig 7f

A Dhè bheò,
Dèan tròcair oirnn
Agus deònaich dhuinn gràs ann an àm ar feuma;
tha sinn a’ strì
agus tha aithne ro gheur againn air ar laigsean fhèin. A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

A Dhè bheò,
Dèan tròcair oirnn,
Agus deònaich dhuinn gràs ann an àm ar feuma; Oir is àithne dhuinn trioblaidean an t-saoghail agus am pian a shàraicheas iomadh neach.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

A Dhè bheò,
Dèan tròcair oirnn,
Agus deònaich dhuinn gràs ann an àm ar feuma;
oir is àithne dhut sinn, agus tha gràdh agad dhuinn,
agus tha thu gar sireadh agus gar teàrnadh agus sinn caillte. A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

A Dhè bheò,
Dèan tròcair oirnn,
Agus deònaich dhuinn gràs ann an àm ar feuma;
oir tha thu ag iarraidh oirnn gun gràdhaich sinn ar coimhearsnach, agus gun giùlain sinn eallachan càch a chèile.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

A Dhè bheò,
Dèan tròcair oirnn,
Agus deònaich dhuinn gràs ann an àm ar feuma;
oir tha sinn a’ tighinn le dànachd gu rìgh-chathair nan gràs, le misneachd gun cluinn thu gaoir do phobaill.
A Thighearna, no do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

Soidhnichte:

Am Fìor Urramach Marcus Strange, Primus as leth Colaiste nan Easbaigean, Eaglais Easbaigeach na h-Alba
An Ceart Urramach Morair Uallas, Moderàtor Àrd-Sheanadh Eaglais na h-Alba
Am Fìor Urramach Leo Cushley, Àrd-Easbaig Chill Rìmhinn agus Dùn Èideann
An t-Urramach Oll. Daibhidh Miller, Eaglais Shaor Aonaichte na h-Alba
An t-Urramach Niall MacMhaoilein, Moderàtor, an Eaglais Shaor
An t-Urramach Pòl Whittle, Eaglais Ath-Leasaichte Aonaichte (Alba)
An t-Urramach Màrtainn Hodson, Àrd-Stiùiriche, Aonadh Baisteach na h-Alba
An t-Urramach Marcus Slaney, Cathraiche Roinn-Dùthcha, Eaglais nam Methodach (Alba)
An t-Urramach Tòmas R. Wilson, Cathraiche, Caidreachas Co-thionalach ann an Alba
Lt. Col. Carol Bailey, Rùnaire na h-Alba, Feachd na Slàinte
An t-Urramach Rut Nic an Tuairneir, Àrd-Neach-Stiùiridh Roinn-Dùthcha, Eileanan Bhreatainn, Eaglais an Nàsaraich
Adwao Bittle, Comann nan Caraidean (Cuagairean)
Aoghaire Chris Gbenle, Aoghaire Roinn-Dùthcha, Mòr-Roinn na h-Alba, Eaglais Chrìosdal air Saoradh le Dia
Easbaig Francis Alao, Eaglais Dhè (Alba)/ Eaglaisean nam mìon-shluagh còmhla ann an Alba (MECTIS)
An t-Urramach Fred Drummond, Stiùiriche, Caidreachas Soisgeulach (Alba)